ارزیابی الگوی مناسب اجرای استراتژی درشرکت‌های آب و فاضلاب

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران ، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

3 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به تحلیل نقش همسوسازی عناصر سازمانی وتدوین برنامه عملیاتی به عنوان متغیرهای اصلی اثرگذار بر اجرای استراتژی می‌پردازد. تحقیق بر اساس نتیجه، توسعه‌ای؛ بر اساس هدف، تبیینی- توصیفی، بر اساس نوع داده، کمی است و استراتژی تحقیق پیمایش، مدل‌سازی معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزیی) است. نتایج بدست آمده از پیمایش (Smart PLS) نشان داد؛ از آنجائیکه مقادیر ضرائب معناداری t در تمامی سازه‌ها بالاتر از 1/96 و حتی بالاتر از 2/58 می‌باشند بنابراین در سطح معناداری 1/01 و با اطمینان 99% می‌توان صحت رابطه تمامی سازه‌های مدل اجرای استراتژی شرکت آب و فاضلاب را تائید کرد. مقادیر R Square بدست آمده نشان داد که سازه‌های مکنون همسوسازی با 0/671 و عوامل کارکردی با 0/814 از برازش مدل ساختاری قوی و سازه‌های مکنون تدوین برنامه عملیاتی با 0/592، عوامل ساختاری رفتاری با 0/633 از برازش متوسط بالا و سازه تناسب عوامل محیطی با 0/352 از برازش متوسط برخوردار است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که سازه‌های فوق از برازش مدل ساختاری مناسب و بسیارخوبی برخوردار هستند. همچنین مدل مذکور با توجه به GOF بدست آمده 0/61 از برازش مدل کلی قوی برخوردار است و بدین صورت به عنوان مدل مناسب اجرای استراتژی شرکت آب و فاضلاب استان تهران تائید گردید.

کلیدواژه‌ها