بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

تأکید رهبر انقلاب بر مقوله‌های اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و دانش‌بنیان کردن اقتصاد در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این مباحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش مدیریت دانش و مدیریت جهادی را به عنوان متغیرهای مستقل و اقتصاد مقاومتی را به عنوان متغیر وابسته بررسی کردیم. ابعاد مدیریت جهادی، مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از مبانی نظری موجود انتخاب شده و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات که در میان 60 نفر از کارآفرینان و صنعتگران شهرک صنعتی پروفسور هشترودی، واقع در شهرستان هشترود توزیع شده، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. خروجی‌های تحلیل نشان می‌دهد که مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی دارای رابطه مثبت و معناداری می‌باشد. همچنین مدیریت جهادی، با فراگردهای اصلی احساس مسئولیت، رعایت تقوا، فرهنگ کاری و وجدان کاری، همبستگی بالاتری را با اقتصاد مقاومتی در مقایسه با مدیریت دانش از خود نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش فرضیه‌های اصلی و فرعی پژوهش تأیید شدند.

کلیدواژه‌ها