بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کاهش فساد اداری مالی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (عهده‌ مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (استفاده از اینترنت، رایانه و نرم‌افزار) بر فساد اداری مالی در شعب بانک ملت شهر اهواز انجام شده است. در این مطالعه با توجه به تعداد کل جامعة آماری، به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول کوهن، مورگان و کرجسی (1970) تعداد 214 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر اهواز انتخاب گردید و مبنای گردآوری داده­های پژوهش قرار گرفت. ابزار گردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه­های معتبر دارای روایی و پایایی قابل قبول می­باشد. نتایج تحلیل داده­ها به روش مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل نشان داد که به­کارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر معناداری بر کاهش فساد اداری و مالی دارد. در این میان دو شاخص استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای بانکی منجر به کاهش معنادار فساد اداری مالی شده درحالی­که استفاده از اینترنت و سرویس­های جهانی ارتباطات تاثیر معناداری بر کاهش فساد نداشته و حتی یک رابطه­ مثبت بین این دو متغیر مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها