شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مولفه­های هوش سازمانی در دو بعد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی و سپس شناسایی سطح هوش سازمانی در یک بانک تجاری می­باشد. بدین منظور با بررسی ا دبیات موضوع، شناسایی و تقسیم‌بندی مولفه­ها از دیدگاه معرفت‌شناختی، در سه گروه‌شناختی، رفتاری و عاطفی/ اجتماعی، با هدف ارائه مدل مفهومی صورت گرفت. سپس با بکارگیری معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای 23 SPSS و Smart PLS آزمون‌ها لازم جهت بررسی و تایید مدل انجام شد و پس از آن به منظور شناسایی سطح هوش سازمانی با تکمیل پرسشنامه طراحی شده در جامعه آماری (بانک صادرات ایران) با تکمیل 128پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد: سطح کل هوش سازمانی در بانک صادرات ایران با میانگین چهارده مولفه احصا شده (شامل 8 مولفه در بعد عاطفی/ اجتماعی و 6 مولفه در بعد رفتاری) نزدیک به عدد سه از پنج (82/2) بوده و در کل بیشترین مقادیر در مولفه‌های رفتاری (ذینفعان، ارتباطات) و پایین‌ترین مقادیر در مولفه‌های عاطفی/ اجتماعی (تشویق و رهبری) مشاهده شد. با توجه به این که نوع تحقیق در مرحله شناسایی مولفه‌ها، اکتشافی، روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است بنابراین تحقیق پیمایشی می­باشد. همچنین روایی و پایایی ابزار سنجش از طریق آزمون­های مربوطه تایید شد.

کلیدواژه‌ها