بررسی تأثیر ثبات مدیریت بر حرفه‌ای ‌گرایی کارکنان با رویکرد شایسته‌سالاری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی (عهده‌دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، داشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

نیروی انسانی کارآمد و حرفه­ای، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است؛ چرا­که، نیروی انسانی حرفه­ای مهم­­ترین منبع هر سازمانی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین  تأثیر ثبات مدیریت بر حرفه­ای­گرایی کارکنان از طریق شایسته­سالاری در اداره­کل آموزش و پرورش استان ایلام است، نمونه برآورد شده با استفاده از فرمول کوکران تعداد 132 نفر از کارکنان اداره می­باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی است.. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه حاوی 29 سؤال در خصوص ثبات مدیریت، شایسته­سالاری و حرفه­ای­گرایی استفاده شد. در تأمین روایی پرسشنامه از نظر اساتید و در جهت تعیین پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد، نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ میزان 87 درصد را نشان می­دهد که پایایی قابل قبولی است. همچنین با توجه به اینکه داده­ها دارای توزیع نرمال بودند، از روش رگرسیون چند متغیره در تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از تأیید فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تحقیق می­باشد. نتایج این پژوهش نشان داد، ثبات مدیریت از طریق شایسته­سالاری تأثیر قابل توجهی بر حرفه­ای­گرایی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها