بررسی تاثیر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین تاثیر مقاومت کارکنان بر تغییرات سازمانی می باشد  و فرضیه اصلی عبارتست از: مقاومت کارکنان بر تغییرات سازمانی تاثیر دارد . حجم جامعة آماری برابر با 450 نفر می‌باشد لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 207 نفر از کارشناسان  شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی نوین می باشد، این تحقیق کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد و به لحاظ زمانی مقطعی است. با توجه به تعداد جامعه آماری این تحقیق، از افراد قابل دسترس دراین تحقیق برای انجام پژوهش استفاده شده است. همچنین در سطح استنباطی به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغیر های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است و با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری از آنجا که مقدار بدست آمده آماره t در تمام فرضیات خارج از 96/1 است نتایج بدست آمده نشان از تایید تاثیر مقاومت کارکنان بر میزان درک تغییر، تعهد عاطفی، تغییر ساختاری، گستره و  شدت تغییر می باشد.

کلیدواژه‌ها