طراحی چارچوب مفهومی توسعه مسیر شغلی پرستاران بالین

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه گوارش و کبد، مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

توسعه مسیر شغلی پرستاران به‌عنوان بازوی توانمند و جزء مهم نظام سلامت یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریتی است که ارزش‌افزوده می‌آفریند. حال‌آنکه علی‌رغم اهمیت و تأثیر قابل‌توجهی که دارد به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام سلامت ایران به شمار می‌رود. این مطالعه کیفی با هدف طراحی چارچوب مفهومی توسعه مسیر شغلی پرستاران بالین به مرحله اجرا در آمد. در این پژوهش از تحلیل محتوای کیفی و استقرایی برای تفسیر هدفمند نظرات 30 نفر از خبرگان مدیریتی و پرستاری مشارکت‌کننده که با ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع‌آوری‌شده بودند، استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها منجر به استخراج و تعریف 243 مفهوم کلی، 8 زیرطبقه، 5 مقوله اصلی گردید. درنهایت چارچوب مفهومی توسعه مسیر شغلی به‌عنوان راهبردی جهت افزایش ماندگاری و رضایت شغلی پرستاران با محوریت حرفه پرستاری، برنامه‌ریزی مسیر شغلی و مدیریت مسیر شغلی به‌عنوان زیرساخت‌های اصلی طراحی گردید که البته پیاده‌سازی و اجرایی نمودن این چارچوب نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان و جلب همکاری چندجانبه و بین بخشی است.

کلیدواژه‌ها