جایگاه نقاط بی تفاوتی در مسائل تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت صنعتی ،واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد،گروه مدیریت صنعتی ،واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( عهده دار مکاتبات)

3 دانشیار،گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فرایند ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان باید با بررسی همه گزینه‌های ممکن و سناریوهای مختلف برای هریک از پیمانکاران انجام گیرد، در غیر اینصورت در مرحله پیاده سازی و اجرای تعهدات، سازمان با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. هدف مطالعه حاضر تعیین نقاط بی تفاوتی ارزیابی تأمین کنندگان شرکت گاز استان زنجان می‌باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی می‌باشد. داده‌های این مطالعه مربوط به ارزیابی تأمین کنندگان یکی از پروژه های شرکت گاز استان زنجان می‌باشد. داده‌ها بر اساس نظرات 10 نفر از خبرگان که دارای حداقل مدرک کارشناسی و همچنین حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت را داشتند بر اساس فرم ارزیابی تأمین کنندگان جمع آوری شده است. داده‌ها با استفاده از نرم افزار متلب نسخه 2014 تحلیل شده اند. تعداد  6 مورد ماتریس هم ارز با ماتریس اولیه تصمیم گیری به تفکیک برای هر یک روش های رتبه بندی شناسایی و تولید گردیده است.  روش TOPSIS-GA=0 ،TOPSIS- PSO = 3 ، AHP- GA= 0، AHP- PSO = 3  .ازبین نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها،پیمانکار سوم رتبه اول را نسبت به سایر گزینه ها کسب نموده است. با توجه به ماتریس های بی تفاوتی شناسایی شده سناریوهای مختلف برای پیمانکار سوم تعیین شده است. با توجه به وضعیت بودجه و انتظارات شرکت که با نقطه بی تفاوتی چهارم  (OUT PUT 5- AHP-PSO) تطابق بیشتری دارداز پیمانکار  سوم درخواست می شود که توانمندیهای خود را تقویت نماید تا ضمن موفقیت در قرارداد منعقده شانس خود را برای همکاری های آتی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها