تاثیر نقش واسط سوگیری روانشناختی بر سکوت سازمانی و رفتارهای انحرافی کارکنان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،گروه مدیریت دولتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

سازمان‌‌ها جنبه انکارناپذیر دنیای امروز هستند که بر اساس تلاش‌های ذهنی و جسمانی نیروی انسانی که رکن اصلی آن است، اداره و هدایت می‌شود. بنابراین توجه به نیروی انسانی منجر به ایجاد تعهد در کارکنان شده و باعث رضایت آنها از شغل خود و عملکرد بهتر شده و بر رفتار کارکنان تاثیر چشم گیری دارد و می‌توان در راستای تحقق اهداف سازمان قدم برداشت. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقش واسط سوگیری روانشناختی بر سکوت سازمانی و رفتارهای انحرافی در بین کارکنان شعب بانک صادرات استان آذربایجان غربی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی واز لحاظ ماهیت، توصیفی (پیمایشی) است. شیوه گردآوری داده ها، تک مقطعی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه تحقیق حاضر کلیه کارکنان شعب بانک صادرات استان آذربایجان غربی است و آمار آنها حدود 950 نفر می‌باشد که پرسشنامه‌های پژوهش به روش تصادفی خوشه‌ای دربین آنها توزیع گردید. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری ازطریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار‌های آماری Spss و Smart PLS تحلیل شدند.نتایج نشان داد که اگر سکوت سازمانی افزایش یابد رفتار انحرافی در بین کارکنان بیشتر می‌شود که این خود  تحت تاثیر انواع سوگیری‌های روانشناختی و در واقع نگرش ها، اهداف، امال و آرزوهای کارکنان می‌باشد که بیشتر از قبل چنین رفتار هایی را ارتقا می‌دهد.

کلیدواژه‌ها