تأثیر استراتژی‌های منابع ‌انسانی برکسب مزیت رقابتی با نقش میانجی چابکی سازمانی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

یکی از عوامل مهمی که امروزه منجر به کسب مزایای رقابتی می شود، چابکی سازمانی است. در سازمان‌های چابک که همواره با تغییرات مستمر محیطی روبرو هستند، توانایی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی نقش مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا می‌کند. استراتژی‌های منابع انسانی با تعیین، پیاده‌سازی و اجرای مجموعه طرح‌ها و برنامه‌ها، شایستگی منابع انسانی سازمان‌ را برای پاسخگویی به نیازهای آینده محیط درونی و بیرونی توسعه می‌دهند و کسب موفقیت های سازمانی را به همراه دارند. از اینرو، هدف از این تحقیق توسعه‌ی مدلی برای کسب مزایای رقابتی و خلق قابلیت های چابکی سازمانی به عنوان ابزاری برای مقابله با تغییرات مداوم و غیرقابل پیش‌بینی با تأکید خاص بر بعد منابع انسانی است. در واقع پیشنهاد ما بر این است که برای دستیابی به نتایج سازمانی مطلوب، باید استراتژی‌های مؤثر منابع انسانی را برای پرورش و چابک‌سازی منابع انسانی بکار بگیریم. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی-توصیفی است و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 200 استاد و 40 مدیر است که با استفاده از روش نمونه گیری متناسب با حجم 132 استاد و 36 مدیر به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری استفاده کردیم. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد استراتژی‌های منابع انسانی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی چابکی سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها