تاثیر عوامل فرهنگی و تجاری بر اجتناب مالیاتی شرکتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

بر اساس فرضیه نفع شخصی و با وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مودیان مالیاتی و دولت، به­طور منطقی اشخاص در تلاشند از پرداخت مالیات اجتناب کنند. شرکت­ها در راستای راهبرد تقویت توان رقابت پایدار از اشکال مختلف عوامل تجاری نظیر صرفه­جویی مالیاتی بهره می­برند. از طرفی رفتار اجتناب مالیاتی، تابعی از هنجارهای فرهنگی است. در تحقیق حاضر، تاثیر عوامل فرهنگی و تجاری بر اجتناب مالیاتی مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه­گیری عوامل تجاری از شاخص­های تمرکز مشتری، راهبرد تجاری، معامله با اشخاص وابسته و تمرکز شرکت، برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه ارزش­های فرهنگی هافستد (1984) و برای آزمون فرضیه­ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق، شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن، طی سالهای 1395-1391 است. نتایج نشان داد عوامل فرهنگی و تجاری بر سطح اجتناب مالیاتی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها