طراحی مدل زمینه‌ای معماری سازمانی بر پایه حاکمیت فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تهران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ایران

چکیده

معماری سازمانی با توصیفی کل‌نگر و جامع از کارکردهای فناوری اطلاعات در سازمان سعی در کاهش پیچیدگی استفاده از این فناوری و افزایش بازدهی در راستای پاسخگویی به نیازمندی‌ها و نیل به اهداف سازمانی دارد. از سویی دیگر، حاکمیت فناوری اطلاعات نیز کلیه تلاش‌های مؤثر برای هدایت و کنترل استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان را در بر می‌گیرد. وجود چارچوب‌های مختلف معماری سازمانی، استانداردها و الگوهایی با رویکردهای متفاوت در حوزه‌های معماری سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات، محقق را بر آن داشته است تا با رویکردی جامع و سازگار با سازمان اتکا، مدل زمینه‌ای معماری سازمانی بر پایه حاکمیت فناوری اطلاعات را با روش‌ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد ارائه نماید. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه‌های مشاهده و سندکاوی و همچنین مصاحبه‌های باز و عمیق از طریق 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در مراحل سه‌گانه کدگذاری به روش استراوس و کوربین، با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA منجر به ظهور780 مفهوم و 48 مقوله فرعی گردید و در پایان با انتخاب مقوله اصلی و ارتباط منظم آن با سایر مقوله‌ها در محورهای؛ شرایط علّی، شرایط زمینه‌‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، مدل زمینه‌ای پژوهش ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها