اثر رفتارهای درون‌نقشی و فرانقشی در شناسایی نام تجاری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی نقش میانجی رفتارهای درون نقشی و فرانقشی در تأثیرگذاری نیازهای روانی بر شناسایی نام تجاری توسط مصرف‌کننده در شرکت ارتباطات سیار ایران "همراه اول" انجام شد، در این پژوهش متغیرهای پژوهش به‌وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه بین 400 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران "همراه اول" در سطح شهر شیراز می‌باشد، توزیع شد. روش تحقیق پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سؤالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تعلق‌خاطر و خودباوری بر رفتار درون نقشی مصرف‌کننده دربرند سازی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. نتایج این پژوهش تأثیر مثبت و معنی‌دار خودباوری و استقلال فردی بر رفتار فرانقشی مصرف‌کننده دربرند سازی را نیز تأیید می‌کند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که رفتار درون نقشی مصرف‌کننده و رفتار فرانقشی مصرف‌کننده دربرند سازی بر شناسایی برند تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها