نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل‌دهی فرهنگ سیاسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکتسیاسی در استقرار نظام دموکراتیک، و تعیین ساز و کارهای مشارکتی بر شکل­گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی بشمار می­آید. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونان 13 وزارتخانه است که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 73 نفر برآورد گردید. داده­های تحقیق از طریق پرسشنامه­های محقق‌ساخته گردآوری شده که روایی و پایایی آنها با انجام آزمونهای مختلف مورد تایید قرار گرفت. داده­های تحقیق با نرم افزارهای SPSS و LISREL و از طریق آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی و مثبت وجود دارد، و مسیر اثرگذاری بین آنها در حد قابل قبول است. به طوری که اولاً مشارکت­سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر بوده است، ثانیاً فرآیندهای دموکراتیک در شکل­گیری ارزشهای فرهنگ­سیاسی موفق عمل کرده است. بر همین مبنا با اتکا به وضعیت موجود می­توان درصد بالایی از تغییراترا پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها