ارائه یک روش ترکیبی از DEA وANP-QUALIFLEX جهت تعیین کارا ترین پرتفوی سهام

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

همواره وجود یک بازار سرمایه فعال و پر رونق به عنوان یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی کشورها در سطح بین المللی شناخته می شود .عمده ترین مساله که سرمایه گذاران در این بازارها با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه‌گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. رتبه‌بندی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس، آیینه تمام نمایی از وضعیت آن‌ها بوده ومعیاری برای سرمایه گذاری بشمار می‌آید.  این امر موجب افزایش رقابت، توسعه و کارایی بازار نیز می‌شود. در این تحقیق، 20 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی عملکرد  سه ماهه سوم سال 1394 بر اساس نسبت‌های مالی رتبه بندی می‌شوند. در پژوهش‌های قبلی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره پرتفوی بهینه تعیین شده، اما در پژوهش حاضر با ترکیب این دو تکنیک به ارزیابی و تعیین کاراترین پرتفوی سهام پرداخته شده است، بدین صورت که با استفاده از یکی از مدل تحلیل پوششی داده‌ها نمرات کارایی هر مدل را بدست می‌آوریم و سپس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، بدنبال یافتن وزن هر شاخص با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای می‌پردازیم .

کلیدواژه‌ها