رابطه بین اهرم مالی، رشد شرکت و قدرت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اهرم مالی، رشد شرکت و قدرت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. کار پیشگامان و بسیاری از محققین نشان داد که اهرم مالی یکی از موثر ترین عوامل در رشد شرکت ها می باشد. در این مطالعه مسئله مورد بررسی این است که آیا اهرم مالی بر رشد شرکت تاثیر گذار است؟، به همین خاطر با استفاده از یک نمونه 52 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1395- 1384، موضوع مورد بررسی قرار داده شده است. رشد شرکت توسط کل دارائی‌ها، سود و فروش و قدرت مالی نیز با استفاده از نمره Z آلتمن محاسبه شده است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده است. نتایج کلی مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی نشان داد که اهرم مالی دارای یک رابطه منفی و معنی داری با رشد سود، رشد فروش و قدرت مالی و رابطه مثبت و معنی دار با رشد دارائی‌ها می باشد.

کلیدواژه‌ها