طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی در بخش عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی برای سازمانهای عمومی است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان می­باشد. برای طراحی مقیاس، در ابتدا با بهره گیری از ادبیات و پیشینه پژوهشهای قبلی و با الهام از مدل مؤسسه ای­تی­کرنی، شش عامل با 25 گویه طراحی گردید. این عامل­ها عبارتند از: رهبری سازمانی، تغییر سازمانی، دولت الکترونیک، مدیریت عملکرد، خدمات به ارباب­رجوع و فرهنگ سازمانی. پرسشنامه طراحی شده در اختیار خبرگان آشنا به مبحث چابکی سازمانی قرار گرفت. داده­های جمع­آوری شده از طریق تحلیل واریانس یک طرفه (آنووا) تحلیل و 7 گویه از 25 گویه اولیه حذف گردید. در مرحله بعد، پرسشنامه 18 گویه­ای در بین نمونه آماری به تعداد 180 نفر که به روش نمونه­گیری تصادفی و بر اساس فرمول نمونه­گیری از جامعه محدود انتخاب شدند، توزیع گردید. جهت شناسایی عامل­های نهایی، داده­های این مرحله، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت 4 عامل شناسایی شد که عبارتند از: مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی ارباب رجوع محور، تغییر سازمانی مبتنی نوآوری و رهبری سازمانی. همه گویه­ها بدلیل نداشتن بار عاملی بر روی بیش از یک عامل در عوامل چهارگانه دسته­بندی شدند و مقیاس نهایی تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها