تحلیل تاثیر هوش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

کارآفرینی اجتماعی امروزه به موضوعی پر اهمیت در کارآفرینی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیر هوش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی است که به صورت مطالعه‌ی موردی درخیریه‌های منتخب شهر اصفهان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 70 نفر از کارکنان خیریه‌های منتخب شهر اصفهان بودند، که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه حاوی 55 پرسش، برای سنجش متغیرهای تحقیق بودکه روایی محتوایی و سازه و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفا کرونباخ کل پرسش‌نامه،96/0 برآورد شد که پایایی پرسش‌نامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و    Smart-PLS و به روش الگوسازی معادله‌های ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش بیان می‌کند که هوش اجتماعی و ابعاد آن نظیر مهارت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها