بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی، تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان‌ها باعث شده که سازمان‌ها و شرکت‌ها به شدت به دنبال کسب مزیت‌های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان برآیند. در این خصوص، به نظر می‌رسد که حرکت به سوی سازمان‌هایی که از سرعت و انعطاف‌پذیری بالا در پاسخ به محیط متغیر و ناپایدار برخوردارند، راه‌حلی جدید و حیاتی می‌باشد. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام چابکی سازمانی بدست می‌آید. از طرف دیگر، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به افزایش دانش و آگاهی کارکنان و نیز غنی شدن محتوای مشاغل می­انجامد، به‌گونه‌ای که دانش کارکنان، موجب تسلط حرفه­ای آنان بر سازمان و شغل می­شود و می­توان ادعا کرد که در سازمان‌هایی که فناوری حاکم می­شود، کارکنان از قدرت و انعطاف‌پذیری بیشتری برای مواجهه با تغییرات فزاینده‌ی محیطی خواهند داشت. بر این اساس، هدف تحقیق بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در شرکت سایپا در شهر تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق505 نفر بوده است که با استفاده از فرمول جامعه محدود، تعداد نمونه 177 نفر محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مهمی بر چابکی شرکت دارد. همچنین از میان سه متغیر بیرونی تجربه استفاده کننده، حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات، اثر تجربه استفاده‌کنندگان بر برداشت ذهنی کارکنان در مورد سهولت استفاده و سودمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از دو متغیر دیگر بود.

کلیدواژه‌ها