توسعه و حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی با چند روش تولید بوسیله الگوریتم‌ بهینه سازی میرایی ارتعاش

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

مسئله تعیین اندازه انباشته شامل تعیین مقدار محصول و زمان­بندی برای چندین قلم بر روی یک واحد تسهیل با بیش از یک تعداد متناهی از دوره به طوری که تقاضا و ظرفیت محدود می­تواند با حداقل هزینه ارضا شود، می­باشد. در این مقاله، یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی با چند روش تولید ارائه می­شود. هدف مدل ارائه شده مینیمم­سازی هزینه می­باشد. از الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش برای حل مدل استفاده می شود. از آنجایی که کیفیت حل همه الگوریتم­های فرا ابتکاری به پارامترهای آن­ها وابسته است، برای تنظیم پارامتر الگوریتم­ میرایی ارتعاش از روش تاگوچی استفاده شده­ است. سپس برای اثبات عملکرد مناسب روش­ حل ارائه شده، ابتدا مسائل آزمایشی با ابعاد مختلف تولید شده و سپس توسط نرم­افزار لینگو و الگوریتم ­ بهینه سازی میرایی ارتعاش حل گردید. در نهایت پاسخ­ لینگو و الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش را با هم از نظر زمان حل مقایسه می کنیم که نتایج بدست آمده نشان می دهد، جواب­ الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش در مسائل با اندازه بزرگ کیفیت بهتری نسبت لینگو داشته است.

کلیدواژه‌ها