تاثیر محتوای پیام تبلیغاتی بر روی قصد خرید کارکنان ستادی شهرداری تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی قصد خرید در صنعت بیمه  صورت پذیرفته است؛ با توجه به اینکه در این پژوهش تلاش شده است تا تأثیر بین متغیرها یا همان روابط علّی بین متغیرهای مدل موردبررسی قرار گیرد این پژوهش ازنظر ماهیت و روش در دسته تحقیقات علّی قرار می‌گیرد؛ همچنین این پژوهش ازلحاظ هدف شناختی یک پژوهش کاربردی است؛ و مبنای پژوهش کمی است. روش جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای- میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شهرداری تهران بود. طبق جدول مورگان حداقل تعداد نمونه های لازم برای انجام این تحقیق 291 نفر است که با توجه به توزیع گسترده  پرسشنامه ها تعداد 385 نمونه پرسشنامه پاسخ داده شده جمع آموری گردید. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از یک پرسشنامه 29 سؤالی استفاده‌شده است که شامل ابعاد محتوای پیام، ادراک، شخصی سازی، نگرش  و قصد خرید  بوده است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس در نرم‌افزار SmartPLS2  نشان داد که نگرش افراد نسبت به پیامک تبلیغاتی تأثیر مثبتی بر قصد خرید دارد همچنین شخصی سازی کردن پیامک های تبلیغاتی بر ارتباط بین محتوای پیام تبلیغاتی و ادراک افراد از پیامک تبلیغاتی اثر تعدیل گری دارد.

کلیدواژه‌ها