شناسایی عوامل تاثیرگذار در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت اجرایی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت احرایی ، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار در سرمایه­گذاری شرکت­ها در بخش تحقیق و توسعه می‌باشد. عواملی که در این تحقیق بعنوان متغیرهای مستقل مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارتند از منابع ملموس، منابع ناملموس، عوامل مالی، عوامل بازاری و همچنین حضور شرکتهای بین‌المللی در کشور نیز به‌ عنوان یک متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری انتخاب شده در این تحقیق کلیه شرکت‌های فعال در شهرک‌های صنعتی تاکستان می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که عوامل بازاری (شـدت رقابت، پیچـیدگی محیط)، منابع ملموس (اندازه سازمان و سـرمایه ساختاری)، منابع ناملموس (نیروی انسانی، شهرت و منابع کسب و‌کاری) و در نهایت عوامل مالی (استقلال مالی و سودآوری شرکت) به عنوان عوامل موثر، مهم و کلیدی در تصمیم­گیری در امر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می­باشند. نتایج نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های بین‌المللی در ایران بعد از برجام و رفع تحریم‌ها، به عنوان متغیر میانجی از بعد شدت رقابت، روی تصمیم‌گیری مدیران در مورد سرمایه‌گذاری در خصوص تحقیق و توسعه ثاثیر معناداری ندارد، اما تاثیر این متغیر میانجی از بعد تاثیر پیچیدگی محیطی روی تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه معنادار است.

کلیدواژه‌ها