تاثیر تبلیغات پیامکی بر ارزش ویژه برند و قصد خرید

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجو دکتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام کوتاه و قصد خرید با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه برند در نمایندگی­های بیمه ملت مشهد در انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف به روش نمونه­گیری خوشه ای با تخصیص متناسب، 2 نمایندگی از دو نقطه با شرایط فرهنگی و درآمدی کاملا متفاوت در مشهد انتخاب و نمونه گیری، به نسبت تعداد مشتریان در هر کدام از نمایندگی­ها انجام شده است. این تحقیق  برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. برای گردآوری داد­ه­ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از  نرم افزار اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که تبلیغات از طریق پیام کوتاه هم به طور مستقیم و هم به واسطه ارزش ویژه برند با قصدخرید به طور معنادار و مثبتی در ارتباط است. همچنین نتایج حاکی از ارتباط عامل مدت زمان استفاده از خدمات، با قصد خرید و ارزش ویژه برند می­باشد.

کلیدواژه‌ها