بررسی و رتبه‌بندی مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد،گروه مدیریت بازرگانی ، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و رتبه­بندی مهم­ترین علل تمایل مصرف­کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی انجام گرفته است. مدل مفهومی تحقیق با وارد کردن عوامل مربوط به تولیدکننده و عوامل مربوط به دولت به مدل رفتار خریدار فلیپ کاتلر ایجاد گردید. جامعه آماری خریداران لوازم خانگی با نام­تجاری خارجی شهرستان شیراز و نمونه به روش نمونه­گیری غیر تصادفی از نوع قضاوتی انتخاب گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی می­باشد. عللی که برای تمایل مصرف‌کنندگان داخلی در انتخاب محصولات خارجی شناسایی شد شامل عوامل فردی، عوامل گروهی، عوامل مربوط به محصول، عوامل فرهنگی، اثر هاله­ای، عوامل مربوط به تولیدکنندگان و عوامل مربوط به دولت است. به منظور تأیید این عوامل، تحلیل عامل تأییدی به کار گرفته شد. از آزمون تی استیودنت جهت آزمون فرضیه­ها و از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل استفاده شد. بر مبنای نتایج آزمون فرضیه­ها، تاثیر عوامل مربوط به تولیدکنندگان و عوامل مربوط به دولت بر تمایل مصرف­کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین جایگزین خارجی رد شد و بقیه موارد مورد تأیید قرار گرفت. همچنین عوامل فرهنگی بالاترین و عوامل فردی پایین­ترین رتبه را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها