نقش فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر در سازمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین نقش فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر در سازمان است. از آنجا که در عصر حاضر، نوآوری و تغییر یکی از مهم ترین الزامات و مزیت های رقابتی برای بقا و رشد هر سازمان است لذا در این تحقیق به بررسی شاخص های تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر سازمان پرداخته شده است. پژوهش حاضر به مطالعه نقش فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر در سازمان در شرکت رنوپارس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان و کارشناسان مربوط در شرکت رنوپارس می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 155 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر در دسترس می‌باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 857/0 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار Smart PLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد فرهنگ عقلایی، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ سلسله مراتبی بر تغییرات سازمانی تاثیر مثبت دارند همچنین نتایج تاثیر  فرهنگ ایدئولوژیک بر اثربخشی سازمان را تایید نمیکند، به علاوه نتایج نشان داده است فرهنگ سازمانی از طریق نوآوری بر تغییرات سازمانی تاثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها