شناسایی شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان صف بیمارستان‌های دولتی استان گیلان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه سازمان­ها به فراخور فعالیت خود، نیازمند شاخص­های متفاوت عملکردی هستند و وجود مرجعی که شاخص­ها را ارائه نماید، امری ضروری بنظر می رسد. این تحقیق با هدف شناسایی شاخص­های اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان صف بیمارستان­های دولتی استان گیلان و برای رسیدن به دو سوال اصلی که این شاخص ها کدامند و چگونه اولویت بندی می شوند، انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق کاربردی، تمام کارکنان صف بیمارستان­های دولتی استان گیلان بوده و از دو نمونه گیری به روش­های گلوله برفی با حجم نمونه۱۴و تصادفی ساده با حجم نمونه۶۰ استفاده شده است. روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار گرد آوری، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. واکاوی داده ها با نرم افزار Smart-PLS و SPSS انجام شده و زمان مربوط به گردآوری داده ها سال­های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ می باشد. آموزش در زمینه امور بیمارستانی، رعایت قوانین مصوب توسط بیمارستان، رضایت شغلی، ابتکارو خلاقیت، مشارکت در انجام کارها و رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی، شاخص­های اصلی شناسایی شده در این تحقیق بوده که به ترتیب رتبه اول تا ششم را به خود اختصاص دادند. با اجرای این تحقیق میتوان با معرفی شاخص­های اصلی، به مدیران بیمارستان­های دولتی و مدیران ارشد وزارت بهداشت و درمان جهت برنامه­ریزی و سیاست گذاری کمک کرد.

کلیدواژه‌ها