طراحی الگوی احصای استراتژی‌های بهینه رفتار

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری، گروه مهندسی مالی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت امر حسابرسی داخلی در دهه‌های اخیر رو به رشد بوده و حسابرسان داخلی در دنیای امروز نقش و جایگاه مناسبی را در سازمان‌ها ایفا می‌کنند. در راستای ارزش افزایی بیشتر حسابرسی داخلی و بهبود عملیات سازمان، اتخاذ استراتژی‌های بهینه رفتار واجد اهمیت زیادی است. در این پژوهش، ابتدا وضع مطلوب استراتژی‌های رفتاری (با تأکید بر تناسب سه مؤلفه وظیفه، رهبری و انگیزش) در اداره حسابرسی داخلی شهرداری مشهد، احصاء شد و پس‌ازآن وضع موجود استراتژی‌ها در اداره موصوف شناسایی گردید. سپس به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب پرداخته شد تا عدم تطابق‌های احتمالی استخراج گردد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه، روش جمع‌بندی نظرات، دلفی و روش تعیین حجم نمونه، مورگان بوده است. نتایج پژوهش نشان داد استراتژی بعد "انگیزش" متناسب با وضع مطلوب است به‌طوری‌که مکانیزم پاداش‌دهی به کارکنان هم بر اساس نتایج بوده و هم اینکه پرداخت‌ها به‌صورت فردی انجام‌شده است. لیکن استراتژی‌های بعد "طراحی وظیفه" به نحو مطلوب پیاده‌سازی نشده است به‌طوری‌که بخش‌بندی وظایف پایین است و وظایف تکراری بالاست. درحالی‌که این استراتژی بایستی تغییر کند به‌گونه‌ای که از دادن وظایف تکراری به کارکنان، پرهیز نموده و از سوی دیگر وظایف را حتی‌الامکان بخش‌بندی و تفکیک نمود. همچنین در خصوص استراتژی بعد "رهبری"، بایستی تغییرات لازم (در دو منظر تفویض اختیار و اجتناب از ابهام) اعمال شود به‌نحوی‌که تفویض اختیار به حسابرسان در انتخاب موضوعات رسیدگی بیشتر شود و مدیر از ابهام و ریسک اجتناب نماید.

کلیدواژه‌ها