تأثیر رهبری اخلاقی بر خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گیری آوای کارکنان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران .

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران .

چکیده

وجود سازمان‌هایی که در آن به نقش افکار و ایده‌های تک‌تک اعضاء اهمیت می‌دهند و اجازه ابراز عقاید و ایده‌های نو را متناسب با پیشرفت‌های نوین عصر اطلاعات به کارکنان بدهند؛ نیازمند رهبرانی است که پیشرو این مهم باشند پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه گرایی آوای کارکنان انجام شد. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است و از لحاظ زمانی پژوهش تک مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران است نمونه آماری این مطالعه شامل264 نفر که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. پرسشنامه‌ها در یک دوره زمانی 2 ماه توزیع شد نرخ بازگشت%89   درمجموع 237 پرسشنامه کامل جمع آوری و وارد فرایند تحقیق شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تایید واقع شد پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss24 و Amos22 استفاده گردید. نتایج یافته­های تحقیق نشان می دهد که رهبری اخلاقی بر خلاقیت تاثیر دارد. رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان تاثیر دارد همچنین آوای کارکنان بر خلاقیت کارکنان تاثیر دارد. از طرفی نتایج نشان می دهد که آوای کارکنان ارتباط بین رهبری اخلاقی و خلاقیت کارکنان را  میانجی‌گری می‌کند.  این مقاله مزایای رهبری اخلاقی در سازمان را نشان می دهد و در برگیرنده مفاهیمی برای توسعه رهبری اخلاقی و تاثیر آن بر آوای کارکنان و خلاقیت کارکنان است

کلیدواژه‌ها