سنجش راهبرد مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین راهبرد مدیریت استعداد،  رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها از نوع پیمایشی بوده و مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت با حدود 700 نفر می­باشد و حجم نمونه 202 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه راهبرد مدیریت استعداد محقق ساخته، ضایت شغلی «مینه­سوتا» و تعهد سازمانی «آلن و مایر» در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفته و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 88/0، 84/0 و 96/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم­افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه علی قوی بین راهبرد مدیریت استعداد و رضایت شغلی و نیز میان راهبرد مدیریت استعداد و تعهد سازمانی وجود دارد. همچنین، یافته­های تحقیق نشان داد که رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان معنادار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها