تبیین نقش کنترل سازمانی بر ارزش‌های مدیران دولتی و مولفه‌های آن

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف این پژوهش ارائه و توسعه­ی الگویی برای سنجش ارزش­های مدیران دولتی و سنجش میزان کنترل­های سازمانی، و نیز بررسی نقش کنترل سازمانی بر ارزش­های مدیران دولتی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران می­باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، مدیران اداره کل امور مالیاتی استان مازندران به‌عنوان جامعه­­ی آماری انتخاب و بر اساس فرمول کوکران، 130 نفر نمونه تعیین‌شده‌اند. از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان و با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، ابعاد و مولفه­های متغیرهای پژوهش شناسایی شدند. درنهایت، با استفاده از نظرات کارشناسان، 9 بُعد و 27 گویه برای طراحی مدل ارزش­های (اجتماعی و فردی) مدیران دولتی و 7 بُعد و 18 گویه برای طراحی مدل کنترل سازمانی استخراج گردید و با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل‌شده‌اند­. یافته­های پژوهش نشان داد که متغیر کنترل سازمانی اثر مثبت، مستقیم و معنی­داری بر ارزش­های (اجتماعی و فردی) مدیران دولتی دارد. علاوه بر این، یافته­های این پژوهش نشان­دهنده­ی تاثیرگذاری ارزش­های اجتماعی مدیران دولتی بر ارزش­های فردی مدیران دولتی است، که این نتیجه هم مبنی بر تاثیرگذاری مثبت، مستقیم و معنی­دار ارزش­های اجتماعی بر ارزش­های فردی مدیران دولتی است. ارزش­های مدیران دولتی قادر به اثرگذاری بر کنترل­های سازمانی نیستند و تنها می­توانند بر اجرای سیاست­ها اثر بگذارند. در طرف مقابل، سازوکارهای کنترل سازمانی و بعضاً کنترل سیاسی، در صدد هستند تا با اثرگذاری بر ارزش­های (فردی و اجتماعی) مدیران دولتی در اجراء، رفتار آن­ها کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها