بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی و رقابت‎پذیری

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 کارشناسی‎ارشد، واحد تهران شمال، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی و رقابت‎پذیریدر بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق ‏بهادار تهران بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع پژوهش‎های کاربردی است. برای سنجش رقابت‎پدیری از شاخص لرنر و شاخص تمرکز بانک و برای سنجش شفافیت گزارشگری مالی از چهار شاخص افشای کامل اطلاعات ترازنامه، افشای برنامه‎های مدیریت ریسک، افشای بدهی‎های هیات مدیره و افشای نیاز به حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1388 لغایت 1395 تشکیل می‎دهند که تعداد یازده بانک مورد مطالعه قرار گرفته‎اند. داده‎های پژوهش از صورت‎های مالی بانک‎ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل‎های رگرسیونی به روش داده‎های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‎های پژوهش نشان داد که بین کیفیت دارایی و شفافیت گزارشگری مالی با رقابت‎‎پذیری بانک‎ها ‎ارتباط مثبت و معناداری وجود داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که کیفیت دارایی‎های بانک بر ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی و رقابت‎‎پذیری بانک‎ها تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها