ارزیابی عملکرد موجودی مبتنی بر پیش‌بینی تقاضا با استفاده از مدل شبکۀ عصبی MLP

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

مدیریت صحیح و کنترل بهتر موجودی اقلام فروشگاه مواد غذایی، یکی از ضروری­ترین و مهم­ترین اهداف مدیران فروشگاه‌های مواد غذایی می‌باشد. هر چه عملکرد موجودی فروشگاه بهبود یابد، افزایش سطح خدمت به مشتری و کاهش روزهای مواجه با کمبود را در پی خواهیم داشت. هدف این مقاله ارائه یک مدل پیش‌بینی برای تقاضای فرآورده‌های گوشتی فروشگاه زنجیره‌ای اتکای گرگان، به‌منظور بهبود عملکرد موجودی می­باشد. در این پژوهش از مدل ANNmlp < /sub> برای پیش‌بینی تقاضای فرآوردۀ گوشتی این فروشگاه استفاده‌شده است و همچنین برای درک میزان دقت پیش‌بینی، با مدل­های ARIMA و میانگین متحرک 14 روزه مقایسه شده است. برای این منظور، از کد نویسی این مدل در نرم‌افزار متلب و داده‌های سری زمانی تقاضای فرآورده‌های گوشتی از ابتدای سال 1392 تا هفتۀ 12 سال 1395 که به‌صورت هفتگی دریافت گردید، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل 1-8-5ANN بهترین مدل برای پیش‌بینی تقاضای این محصول می‌باشد. مدل پیش‌بینی ارائه‌شده با سیاست کنترل دوره­ای سطح موجودی، منجر به کاهش روزهای مواجه با کمبود و افزایش سطح خدمت به مشتری شده است.

کلیدواژه‌ها