بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت شرکت

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت در صنعت بانکداری می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی است. ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن، قبل از استفاده سنجیده شد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان بانک‌های دولتی و خصوی در سطح تهران بودند که از میان بانک‌های خصوصی سه بانک پارسیان، پاسارگاد و سامان و از میان بانک های دولتی، سه بانک ملی، ملت و صادرات انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به صورت طبقه ای – تصادفی بین مشتریان توزیع گردید. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد لوگوی سازمان بر بهبود نگرش نسبت به تبلیغات، بهبود شناخت قبلی و بهبود قابلیت تشخیص تاثیرگذار است. همچنین نگرش نسبت به تبلیغات، شناخت قبلی و قابلیت تشخیص بر بهبود تصویر ذهنی از شرکت تاثیر معناداری دارد و در نهایت تصویر ذهنی از شرکت بر شهرت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها