بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، مدیریت سود و پایداری سود

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، مدیریت سود و پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 114 شرکت می باشد. در این تحقیق رقابت در بازار محصول به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر مدیریت سود و پایداری سود شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین رقابت در بازار محصول با مدیریت سود و پایداری سود به ترتیب ارتباط مستقیم و معکوس معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها