تحلیل وضعیت آینده‌نگاری کارآفرینی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

آینده‌نگاری کارآفرینی، یک جهت‌گیری شناختی و عقلی به آینده ی کسب و کار است؛ نوعی استدلال عملی و کنترل آینده ،که به جوامع و سازمانها در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی کمک‌های مؤثری می‌کند. در این تحقیق وضعیت آینده نگاری کارآفرینی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی –پیمایشی است. بدین منظور متغیرهای تاثیر گذار بر آینده نگاری کارآفرینی و کسب و کار بر اساس گزارش موسسه مکنزی(2016)شناسایی شده و پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید.روایی و پایایی تحقیق مورد تایید قرار گرفته وضریب آلفای کرونباخ  886/0  و با روش بازآزمایی مقدار همبستگی برابر با 862/0 محاسبه شد که مقدار قابل قبولی است. جامعه آماری پژوهش 142نفر از کارآفرینان برتر و دانشجویان مقطع دکتری رشته ی کارآفرینی در شهر های منتخب(تهران،البرز و قزوین)بوده اند که با فرمول کوکران حجم نمونه103 نفر تعیین گردید.تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار های SPSS22 وPLSصورت گرفته است.بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفته است و مشخص گردیده است که شش عامل (درجه بالای شهر نشینی،طبقه مصرف کننده رو به رشد،فرهنگ ریشه دار کارآفرینی،موقعیت جغرافیایی ایران،سطح بالای تحصیلات علمی و اقتصاد متنوع )به ترتیب بر آینده نگاری کارآفرینی در ایران تاثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها