بررسی رابطه مدیریت کوانتومی ‌با رضایت شغلی و اعتماد سازمانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کوانتومی ‌با رضایت شغلی و اعتماد سازمانی دبیران دبیرستان‌های شهرستان هشترود می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش 175 نفر، دبیران دبیرستان‌های شهرستان هشترود‌ بودند که با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر و از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل؛ پرسشنامه 21 سوالی مدیریت کوانتومی محقق ساخته، پرسشنامه 61 ‌سوالی رضایت شغلی اسمیت و همکاران (1969) و پرسشنامه 49 سوالی اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که r مشاهده شده در سطح ‌ 05/0  p≤همبستگی مثبت و معناداری را بین مدیریت کوانتومی ‌با رضایت شغلی و اعتماد سازمانی دبیران دبیرستان‌های شهرستان هشترود وجود دارد. r مشاهده شده در سطح ‌ 05/0 p≤همبستگی مثبت و معناداری را بین مؤلفه‌های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی ‌و وجود کوانتومی ‌با رضایت شغلی و اعتماد سازمانی دبیران نشان داد و بین رضایت شغلی و اعتماد سازمانی دبیران با ضریب 742/0 رابطه مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها