رابطه فرهنگ ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد با رهبری تحولی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد (مردسالاری/ زن‌سالاری، فردگرایی/ جمع‌گرایی، تحمل ابهام و فاصله قدرت) با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین (رفتارهای آرمانی، ویژگی‌های آرمانی، انگیزش الهام‌بخش، تحریک فرهیختگی و ملاحظات فردی) است. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری است. بدین منظور،209 نفر از اساتید دانشگاه تهران با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسش‌نامه فرهنگ‌سازمانی بر اساس مقیاس ابعاد فرهنگی هافستد و پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین پاسخ دادند.. یافته­های به‌دست‌آمده با استفاده از روش تحلیل همبستگی نشان داد به‌جز بعد فاصله قدرت که رابطه منفی و معنی­داری با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین دارند بقیه ابعاد فرهنگی هافستد رابطه مثبت و معنی­داری با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین دارند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد فرهنگ‌سازمانی هافستد تأثیر معنی‌داری روی سبک‌های رهبری تحول‌آفرین اساتید دارند؛ بنابراین درک روابط میان رهبری و فرهنگ‌سازمانی موجب افزایش اثربخشی رهبری و درنتیجه اطلاعات ارزشمند برای سازمان می‌شود؛ زیرا تعریف سبک‌های رهبری خاص و تطبیق این سبک‌ها بافرهنگ سازمان را می‌توان استراتژی بالقوه برای افزایش عملکرد سازمان دانست.

کلیدواژه‌ها