بررسی تأثیر شخصیت پویای مدیران بر نوآوری و بهبود خدمات با میانجیگری پویش محیطی و سرمایه اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی پرند، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

بهبود خدمات و افزایش نوآوری ازجمله اقداماتی است که صنعت هتلداری جهت جلب رضایت مشتریان و رقابتی پایدار به آن می‌پردازد. این امر مستلزم پرورش ویژگی‌های شخصیت پویا در مدیران است که با به‌کارگیری دانش و توانایی کارکنان و شرکای استراتژیک، فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و به‌طور مقتضی نسبت به تغییرات محیطی تصمیم‌گیری نمایند.هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شخصیت پویای مدیران بر نوآوری و بهبود خدمات مشتری با میانجی‌گری پویش محیطی، سرمایه اجتماعی درونی و سرمایه اجتماعی بیرونی است. روش پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 206 نفر از مدیران و سرپرستان هتل‌های سه و چهار ستاره در شهر اصفهان بود و نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران با تعداد 126 نفر انجام شد. پرسشنامه‌های پژوهش با  نرم‌افزارهای آماری PLSوSPSS نسخه 22 تحلیل شد. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر تأیید تمامی فرضیه‌های پژوهش است.همچنین سرمایه اجتماعی درونی بیشترین مقدار اثر بر نوآوری خدمات و پویش محیطی بیشترین مقدار اثر بر بهبود خدمات داشتند.

کلیدواژه‌ها