ارائه مدلی جدید به منظور پیش بینی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده براساس تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران

چکیده

از مهم ترین ابزارها جهت محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) است که برای محاسبه کارایی از ورودی ها و خروجی های گذشته واحدها استفاده می کند. عدم امکان تخمین کارایی، استفاده از ورودی و خروجیهای قطعی و توزیع غیرواقعی اوزان به ورودی ها و خروجی‌ها از نقاط ضعف DEA می باشد. بنابراین در این مقاله در راستای رفع مشکلات مذکور، مدلی جدید با لحاظ عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده های تصادفی (SDEA) ارائه گردیده که با درنظرگرفتن همزمان ورودی ها و خروجی های واحدها بصورت متغیرهای تصادفی نرمال همراه با اوزان فازی برای آن ها، سعی در پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده دارد. نهایتاً در راستای تایید اثربخشی مدل پیشنهادی، یک مطالعه کاربردی در صنعت بانکداری صورت گرفته و کارایی های پیش بینی شده شعب با کارایی واقعی آنها مقایسه می گردد. همبستگی بالای بین نتایج، نشان از دقت و صحت مدل پیشنهادی دارد.

کلیدواژه‌ها