بررسی چالش ها و موانع اساسی پیش روی وصول مالیات از دیدگاه ممیزان مالیاتی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

در این پژوهش، چالش های اساسی وصول مالیات در سطح ادارات مالیاتی استان زنجان از دیدگاه ممیزان مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین سعی برآن اس تا تاثیر اجرای طرح خوداظهاری مالیاتی بر روند وصول مالیات در سطح ادارات امور مالیاتی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج مثبت و منفی حاصل از اجرای آن بررسی گردد.تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، اکتشافی و پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهی کاربردی است. بدین منظور تعداد 66 نفر از ممیزان مالیاتی در سطح استان زنجان از طریق جدول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی بالا استفاده شد. سپس با استفاده از آزمونT  تک نمونه ای برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن برای رتبه بندی فرضیه های تحقیق استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد فرهنگ مالیات دهی، عدم اعتماد مودیان، عدم کارشناسی دقیق مالیات در حوزه های مختلف و خوداظهاری مالیاتی از جمله چالش های اساسی پیش روی وصول مالیات در سطح استان زنجان می باشد.

کلیدواژه‌ها