ارائه مدلی برای ارتقاء نوآوری در سازمانهای خدمات محور: شواهدی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر هدف کلی بررسی ادغام اندازه بنگاه به همراه سه مولفه اصلی و تاثیرگذار، ظرفیت تکنولوژی ، همکاری تامین کنندگان و مشتری مداری در سازمانهای خدمات محورمی باشد. جامعه آماری تعدادی از متخصصین و کاردانان سازمانهای خدمات محور بوده اند که به نمایندگی از آنها تعدادی بانک و موسسه مالی و اعتباری برگزیده شده اند. یافته های تحقیق نشان داد بین هر چهار متغیر رابطه معناداری وجود دارد که مدل رگرسیونی متشکل از سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مدل خوبی بوده و مجموع متغیرهای مستقل می توانند نوآوری را تبیین کنند. ضرایب بتای استاندارد اندازه شرکت، همکاری تامین کنندگان، مشتری مداری R&D وظرفیت تکنولوژی و سطح معناداری آنان را  نشان می دهد .در نتیجه آن مشتری مداری با ضریب بتای 0.54  بیشترین سهم را در تبیین نوآوری دارد و اندازه بنگاه با ضریب بتای 0.09 کمترین سهم در تبیین نواوری دارد. از طرفی بعلت مهم بودن مولفه اندازه بنگاه و تاثیر آن برای بقای سازمان در بازار رقابتی، دریافتیم که سازمانهای خدمات محور متوسط و بزرگ در ایران کارایی و ثبات بهتری دارند. مدل مفهومی این مقاله می تواند برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک مدیران جهت ارتقاء نوآوری در سازمانهای خدمات محور موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها