بررسی اثرات ادراک شده گردشگران از ابعاد محیطی بر کیفیت زندگی ساکنین

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف تحقیق حاضر، کاربردی و روش تحقیق به صورت توصیفی-­ مقطعی است. هدف کلی تحقیق حاضر، تأثیر ابعاد صنعت گردشگری (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست‌­محیطی و سیاسی) بر کیفیت زندگی مردم گیلان می­باشد. بر این اساس، 385 نفر از ساکنین استان گیلان از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. داده­ها به وسیله پرسش­نامه گردآوری شده و با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار LISREL مورد تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهد که ابعاد صنعت گردشگری بر کیفیت زندگی مردم جامعه استان گیلان تأثیر دارد. درک تأثیرات اقتصادی صنعت گردشگری، بر رفاه مادی؛ درک تأثیرات اجتماعی- فرهنگی صنعت گردشگری، بر رفاه اجتماعی؛ درک تأثیرات زیست‌ محیطی صنعت گردشگری، بر رفاه بهداشت و ایمنی؛ درک تأثیرات سیاسی صنعت گردشگری، بر رفاه امنیت؛ حس رفاه مادی بر میزان رضایت از زندگی؛ حس رفاه اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی؛ حس رفاه سلامت و ایمنی بر میزان رضایت از زندگی؛ حس رفاه امنیتی بر میزان رضایت از زندگی ساکنین استان گیلان تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها