شناسایی موانع اجرای ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ملی در ارتباط با اصلاح فرایندهای کاری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

در این تحقیق به شناسایی موانع اجرای ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ملی در ارتباط با اصلاح فرایندهای کاری پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر توصیفی، پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری تمامی کارکنان اداری شاغل در اداری بانک ملی استان قزوین بودند که تعداد آنها جمعا 400 نفر بود. که از جامعهآماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونهگیری صورت گرفت و حجم نمونه کل 196 نفر بدست آمد. برای جمع آوری دادههای تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه دارای دو بخش بود. بخش اول بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی افراد که شامل 4 سوال بوده، بخش دوم سوالات تخصصی که شامل 27 سوال تخصصی بود. روایی پرسشنامه با استفاده از سنجش روایی محتوا با استفاده از نظر 12 تن از خبرگان بانک مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از روش سنجش پایایی همسانی درونی استفاده شد. پرسشنامه بین نمونه ای از 25 نفر از کارکنان بانک توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که پایایی کل پرسشنامه 801/0 بدست آمد. سپس تعداد 220 پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید که تعداد 196 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توصیف و تحلیل دادههای جمع آوری شده با روش آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که موانع محیطی، سازمانی، مدیریتی، فردی و تکنولوژی جزء موانع اجرای ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ملی ایران میباشند.

کلیدواژه‌ها