بررسی و تحلیل نتایج خصوصی‌سازی در شرکت‌های بیمه البرز، آسیا و دانا با رویکرد سنجش عملکرد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

طی سال­های اخیر شاهد واگذاری بخش­هایی از اقتصاد کشور به بخش خصوصی بوده­ایم. یکی از صنایعی که طی چند سال گذشته وارد عرصه خصوصی­سازی شده است، صنعت بیمه می­باشد. روش خصوصی­سازی با واگذاری مالکیت شرکت­های بیمه دولتی از سال 1388، بر مبنای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شروع شد و به ­ترتیب شرکت­های بیمه البرز، آسیا و دانا سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده­اند. در این تحقیق قصد بر آن بوده است که وضعیت این شرکت­ها را بعد از خصوصی­سازی مورد بررسی قرار دهیم تا نتایج ناشی از واگذاری­شان به بخش خصوصی را بسنجیم. بدین منظور، ابتدا بر مبنای روش کارت امتیازی متوازن، شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه از چهار دیدگاه مالی­، بازار و مشتری­، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شد. سپس داده­های دو شرکت بیمه آسیا و البرز مربوط به دو دوره قبل و بعد از خصوصی­سازی و داده­های شرکت بیمه دانا مربوط به یک دوره قبل و بعد از خصوصی­سازی گردآوری شده و با استفاده از تکنیک TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده­ها نشان داد، در مجموع عملکرد شرکت بیمه البرز قبل از خصوصی­سازی بهتر از بعد از آن می­باشد و شرکت های بیمه آسیا و دانا پس از خصوصی­سازی عملکرد بهتری نسبت به قبل از آن داشته­اند.

کلیدواژه‌ها