شناسایی موانع درون سازمانی جذب نیروی انسانی متخصص در راستای اجرای بند 41 قانون مدیریت خدمات کشور

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ،ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

امروزه بیش از هر زمان دیگر مشخص شده است که وجود منابع سرشار مادی به تنهایی سازمان و تشکیلات منسجم، کارآمد و اثربخش را ایجاد نمی­کند. عنصر ضروری و اجتناب­ناپذیر دیگر، نیروی انسانی مناسب و کارآمد است و ویژگی­های کیفی مدیران و پرسنل، عامل تعیین کننده­ای در کامیابی هر سازمان به شمار می­رود. هدف از انجام این تحقیق شناسایی موانع درون سازمانی جذب نیروی انسانی متخصص در راستای اجرای بند 41 قانون مدیریت خدمات کشور در بیمارستان تخصصی رسول اکرم (ص) رشت است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق از دو گروه خبرگان (20 نفر) و کارشناسان بیمارستان (245 نفر) در نظر گرفته شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از سنجش روایی صوری و سازه مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از روش سنجش پایایی همبستگی درونی با استفاده محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. غربالگری موانع با تکنیک دلفی و اولویت بندی موانع نهایی با آزمون کیندال انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد در 32 شاخص و 8 بعد اثرگذار، در بعد موانع سازمانی فرهنگ سابقه گرایی در سازمان، در بعد فردی وضعیت تاهل، در بعد مدیریتی فقدان برقراری موقعیت رشد و یادگیری، در بعد مالی حقوق و دستمزد پایین، در بعد شوک های کاری ورشکستگی سازمان، در بعد موانع قانونی- سیاسی پاسخگو نبودن مسئولین و مدیران سازمانی، در بعد عدم تناسب شغل و شاغل فقدان مهارت های فیزیکی در داوطلبین و در بعد موانع فرهنگی وجود چشم انداز ضعیف در سازمان بیشترین مانع را ایجاد کرده اند.

کلیدواژه‌ها