بررسی نقش مشارکت مدیران ارشد در انجام پروژه های عمرانی با توجه به رویکرد قابلیت های پویا

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی، پیمایشی نقش مشارکت مدیران ارشد در انجام پروژه های عمرانی را  با توجه به رویکرد قابلیت های پویا در سازمان عمران شهرداری قزوین مورد بررسی قرار دهد تا بتوان به بهبود مدیریت و عملکرد این نوع شرکت‌ها کمک کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیران ارشد در انجام پروژه های عمرانی بوده است.بدین منظور برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بین 20 مدیر ارشد در این سازمان توزیع شده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از این بود که مشارکت مدیران ارشد در به صورت مستقیم بر عملکرد پروژه ها تأثیر ندارد ولی می تواند به صورت غیر مستقیم با اثر گذاری بر قابلیت های پویا و عملیاتی عملکرد این سازمان را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها