شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار توده وار سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی،ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

5 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار توده وار سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، با انجام مصاحبه در قالب پنج دسته عوامل اقتصادی، سیاسی، عوامل روانی بازار، عوامل مالی شرکت و عوامل فردی دسته‌بندی شد. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می‌گردد. به منظور بررسی میدانی در تحقیق حاضر، از جامعه آماری شامل تمامی سهامداران در بورس اوراق بهادار است که با توجه به نامحدود بودن جامعه برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از نظر اساتید و خبرگان تأیید و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ که ضریب آلفای کرونباخ آن91/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار Spssو برای مشخص کردن اهمیت شاخص‌ها از نرم افزار Liserl استفاده شد نتایج نشان می‌دهد که پنج عامل مورد بررسی در رفتار توده وار سرمایه‌گذاران موثر هستند و همچنین نرخ ارز، تحریم ها و نظر کارگزاران بیشترین تأثیر را بر رفتار توده وار سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران را دارند.

کلیدواژه‌ها