بررسی قصد بازاریابی کارآفرینانه با تمرکز بر تاثیرات محیط پست مدرن

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

قصد و رفتار بازاریابی کارآفرینانة افراد متأثر از محیط پیرامون آنهاست، اما در اکثر مطالعات کارآفرینی که مبتنی بر دیدگاه شناختی اند، از نقش عامل محیطی غفلت شده است. در پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد بازاریابی کارآفرینانه، براساس نظریة اقتصاد نهادی نورث و نظریة رفتار برنامه­ریزی شدة آجزن؛ الگوی شناختی بازاریابی کارآفرینانه تدوین شد. پژوهش توصیفی همبستگی است، داده­ها از طریق پرسشنامه از نمونه ای متشکل از  400 دانشجوی رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه های دولتی تهران جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه را گروهی از خبرگان بررسی و تأیید کردند. روایی و پایایی سازه­ها نیز از طریق برآورد مدل اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که نگرش کارآفرینی و کنترل رفتار درک­شده با قصد بازاریابی کارآفرینانه دارای رابطة مثبت و معنی­داری است. همچنین، نتایج نشان داد محیط نهادی به­طور غیرمستقیم و از طریق نگرش کارآفرینی و کنترل رفتار درک­شده با قصد بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط است. این یافته­ها بیانگر آن است که سیاستگذاران و تصمیم­گیرندگان باید بیش از پیش به ایجاد شرایط مناسب برای کارآفرینی در کشور توجه کرده و سعی کنند تا فشارها و موانع محیطی مقابل کارآفرینان بالقوه را برطرف کنند.

کلیدواژه‌ها