تعیین راهبردهای ورزش همگانی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

یکی از منطقی‌ترین شیوه‌ها برای رسیدن به بهره‌وری و رشد و توسعه بهینه در سازمان‌های ورزشی؛ دارا بودن برنامه مدوّن و تبیین راهبردهای رسیدن به اهداف سازمانی است. هدف از این تحقیق تعیین راهبردهای ورزش همگانی در ایران به روش SWOT بود. این تحقیق به لحاظ هدف و ماهیت از نوع کاربردی و ازنظر استراتژی اجرا از نوع توصیفی- تحلیلی است که به روش میدانی انجام شده است. ابتدا وضعیت موجود ورزش همگانی ایران بررسی و سپس پرسش‌نامه‌ای با میزان پایایی 92/0 طراحی گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی مدیران فدراسیون ورزش همگانى، رؤساى کمیته‌ها و انجمن‌های فدراسیون ورزش همگانى، رؤساى هیئت‌های استان‌ها و اعضاى شوراى راهبردى فدراسیون ورزش همگانى کشور تشکیل می دادند که 85 نفر از آنها به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع و تکمیل گردید.. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از مجذورکا و آزمون فریدمن؛ و درنهایت از مدل تجزیه‌وتحلیل SWOT استفاده گردید. بر اساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی، جایگاه ورزش همگانی ایران در موقعیت ضعف و تهدید (WT) تعیین شد. راهبردهای 13 گانه با استفاده از ماتریس TOWS تدوین و پس از رتبه‌بندی با ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی (QSPM)، ارائه گردید. با توجه به قرارگیری ورزش همگانی ایران در موقعیت ضعف و تهدید (WT) به نظر می‌رسد عملیاتی نمودن استراتژی‌های تبیین شده بتواند این رشته را از وضعیت بحرانی موجود به جایگاه بهتری برساند.

کلیدواژه‌ها