تعیین روابط ساختاری و رتبه بندی عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه در شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر تعیین روابط ساختاری و رتبه بندی عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان فناوری محوردر حوزه زیست فناوری هدف گذاری شده است . این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای است و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی قرار می گیرد و از روش معادلات ساختاری و سلسله مراتبی جهت انجام تحقیق استفاده شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل450  نفر از مدیران و سهامدران شرکت های دانش بنیان نیز می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 208 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود.  برای بررسی تعیین روابط ساختاری و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خروج کارآفرینانه از روش معادلات ساختاری و سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد به ترتیب عوامل فردی؛ عوامل مربوط به سرمایه گذار؛ ویژگی های شرکت، عوامل مربوط به عملکرد شرکت سرمایه پذیر، مشکلات مدیریت و اداره کسب وکار، شرایط عاطفی، شرایط نامساعد محیطی و قانونی برای کسب و کار، شناسایی فرصتهای بهتر کسب و کار، مشکلات مالی، مشکلات شراکت، شاخص برآورد نکردن چشم انداز مثبت و شاخص ویژگیهای جمعیت شناختی دارای اولویت می باشند.

کلیدواژه‌ها